Числото на пътя на живота и вибрациите на деня, в който сме родени


Числото на пътя на вашия живот се извлича от рождената ви дата – от сбора на месеца, деня и годината на раждането ви. То отразява посланието, с което сте били изпратени на този свят, и това, което трябва да станете като човек и личност. То е квин­тесенцията на вашата съдба.

Месеците се номерират по реда си (януари – 1, февруари 2 и т.н.). Дните носят своя календарен номер. И едните, и другите числа се ре­дуцират чрез събиране броя на цифрите, ако са повече от една, до едноцифрени. Изключение правят, както вече знаем,. 11 и 22. Числото на годината също се свежда до едноцифрено: 1991 -1+9+9 + 1= 20, 2 + 0 = 2. Ако сборът на даден етап е 11 или 22, той не се редуцира.

КАК ДА ИЗЧИСЛЯВАМЕ ПЪТЯ НА ЖИВОТА

Нека вземем за пример човек, роден на 22 март, 1967 година:

22                       март              1967

2+2=4                 3                      1+9+6+7=23; 2+3=5

4             3                      5

4+3+5=12; 1+2=3

Числото 22 при изчисленията за улеснение се редуцира, но при консултация с таблицата се има предвид 22. Числото на рождения ден е много важен фактор в живота ви. Ето защо тук ще разгледа­ме подробно тези числа в отделна таблица.

 

ТАБЛИЦА НА ПЪТЯ НА ЖИВОТА

1.  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ. Научете се на независимост, вър­шете своята работа сам. Тренирайте силата си. Впрегнете ума си за изнамиране на нови, оригинални методи за творчество. Отхвър­лете ограниченията, работете в сътрудничество с други, но не гу­бете индивидуалността си. Водете, контролирайте, напътствайте. Усъвършенствайте тялото, ума и духа си, за да извлечете макси­малното от тях.

Шансът ви е бързо да станете незаменим в своя личен или про­фесионален кръг. Ангелът на човека с път на живота 1 е отправен по-скоро към отделен индивид, отколкото към тълпата. Елементът му е огънят. Най-добре се чувства на север.

2. СДРУЖЕНИЕ. Научете се да потискате собствената си индувидуалност и да следвате други, родени за водачи. Бъдете миротворец, дипломат. Работете старателно и над най-незначител­ните детайли. Не търсете похвала или признателност. Ценете благородството, мекотата и чувствата на другите. Печелете при­ятели и им бъдете верен. Постигайте своето чрез търпение и пос­тоянство, никога насила. Зачитайте закона „който дава, ще получи“. Слушайте и поглъщайте.

Шансът ви е дипломацията и в многото приятели, които ще изнесат борбата вместо вас. Апелът на пътя с число 2 е към гру­пи или общества от хора. Елементът е вода и затова хората с то­ва число се приспособяват най-добре в крайморски земи.

3. СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ. Свикнете да давате свободно и радос­тно от себе си на другите. Стремете се към светски контакти, бъ­дете винаги полезен и приятен, душата на всяка компания или нейно украшение. Нека другите ви търсят заради светлината, ко­ято разливате до всяко тъмно ъгълче, да не могат без вас. Нау­чете   се   да   изразявате   себе   си   чрез   изкуството,   красотата, щастието и радостта, които вдъхвате. Ще намерите шанса си в леката страна на живота, сред обществото, в създаването на при­ятни мигове за другите. Търсете работа, която дава възможност за артистична изява. Не пропускайте случай да блеснете със сло­во – говор, пеене, драма, писателство. Апелът на 3 достига и до отделни хора, и до групи. Елементът е огън.

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ. Вие трябва да бъдете хора на дълга. То­ва посещение рядко включва пътешествия или разнообразие. Вие ще слушате и ще произвеждате. Издигнете се над всяко ограни­чение, усъвършенствайте се в работата си. Шансът ви е в дълбо­чина, а не в широчина. Ще строите масивни, трайни сгради, ще поучавате по-малко напредналите от вас. По този път, макар и бавно, можете да постигнете много. Ще бъдете възнаграден за търпението, служенето, стабилността. Апелът на 4 е към общес­твото. Елементът му е земя. Работете, където ви пратят, и се за­държайте дълго на едно място.

5.  СВОБОДА. Очаквайте чести промени, разнообразие, пътува­ния и приключения. Научете се да използвате правилно свободата си. Учете чужди езици, опознайте различни класи и прослойки. Кул­тивирайте усет за новото и прогресивното. Тренирайте изобретателността си, развивайте личността си всестранно. Гонете новото, неизпробваното.

Ще срещнете шанса си не на утъпкан път, но преди това се на­учете да се отърсите от излишните неща и да не се застоявате на едно място. Ще растете, като се приспособявате към промените и следвате натиска на несигурността. Апелът на това число е към тъл­пите и аудиториите. Елементът му е въздух. Когато сте свободен, предпочитате да бъдете сам – било в пустинята, планината или на път.

6. НАГЛАСА. Разберет какво значи отговорност. Научете се да синхронирате нехармоничните вибрации в своя живот и в живота на човека, с когото сте свързани. Слушайте внимателно и мълчаливо е се учете да примирявате противоположностите. Ще ви се наложи да се справяте с маса семейни проблеми и да поемете грижата за по-слабите си братя и сестри, защото сте отговорен за тях. Ще давате духовна или материална подкрепа на нуждаещите се. Пазете идеали­те си, но не ги натрапвайте на другите. Апелът на пътя 6 е към се­мейството, обществото, държавата или света. Той се управлява от два елемента – земя и въздух.

7. МЪДРОСТ, САМОТА. Овладейте оръжието на проницател­ния анализ. Работете над духа си, за да станете добър съветник или свещеник. Бъдете сам, но не и самотен. Занимавайте се с теории и принципи, постоянно разширявайте ерудицията си с полезни знания. Не трупайте имоти и богатства, материалните ви лишения ще бъдат компенсирани с духовни съкровища. Почивайте, учете, размишлявай­те, повече мълчете и разпознавайте себе си. Не търсете сътрудничес­тво, не бъдете водач. Научете се да виждате невидимото. Ще намерите шанса си по-скоро в онова, което ще получите наготово, отколкото в онова, което търсите целенасочено. Живейте в тихи места, далеч от шума и суетата. Апелът на пътя 7 е към индивиди, които се нуждаят от ясна теория за живота. Елементът е вода – дълбока и тиха.

8. СИЛА, МАТЕРИАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ. Гмурнете се сме­ло в света на търговската дейност. Разширявайте мирогледа си, не признавайте никакви ограничения. Заемете се с практични, материал­ни неща, с бизнес. Забравете мечтите и бляновете. Изучете законите, които управляват движението на парите. Оценете ползата от тях. Шансът ви е да се движите всред комфорт и богатство. Апелът на 8 е отправен към големите корпорации или организации. Елементът е земя.

9. УНИВЕРСАЛНОСТ, БРАТСТВО. Трябва безпределно да обичате хората. Бъдете човеколюбец и благодетел. Пренебрегвай­те всякакви расови и кастови предразсъдъци. Давайте си сметка, че всеки човек е цяла вселена. Поставяйте всеки друг преди себе си. Откажете се от личните амбиции, дори от имота си, ако чуждото благо ю изисква. Привличайте всичко, но не задържайте за себе си нищо. Никъде не се установявайте за Дълго, нека светът бъде ваше­то домашно огнище. Раздавайте щедро любов, съчувствие, стреме­те се да разбирате човека до вас. Шансът ви е да живеете сред емоционални, артистични, одухотворени хора. Възползувайте се и опознайте най-висшите вибрации – тези на артиста. Апелът на 9 е към многото или към всички. Елементът му е огън.

11. ОТКРОВЕНИЕ. Култивирайте субективност. Издигнете се до полето на вдъхновението. Бъдете опора за другите, техен покро­вител. Създавайте нови принципи. Изучете мистицизма и го прак­тикувайте. Доверете се на интуцията и на висшите сили, които ви ръководят. Нека умът ви бди, за да приеме посвещението и откро­вението и да го предаде на света. Не трупайте, не пестете; посла­нието на 11 е да пръска светлина. Вдъхновявайте с примера си, с истината, която ви се е открила. Живейте скромно, аскетично. Шан­сът е проповядването на словото, било то духовно, откривателско или артистично. Ще пожънете големи почести, ако не ги търсите, воден от себичност. Апелът на 11 е към тези, които се нуждаят от духовно насърчение, и към артистичните идеалисти.

22. МАТЕРИАЛИЗИРАЩИЯТ ГОСПОДАР. Вселенско слу­жене и съзидание. Употребявайте силата си в духовен и идеалистичен план. Направете полезното и практичното прекрасно и възвисяващо. Поставете съзиданието и организацията на социа­лен принцип. Ще намерите шанса си в световни движения или в крупни търговски, филантропични, политически институции, сфе­ри на управлението, държавничевство. Вие ще успеете да въплътите в действителността мечтата си за мир, братство и любов. Апелът, на 22 е отправен към масите, управниците, държавите, расите, които страдат и имат нужда от насърчение и проглеждане. Елементът е вода.

Глава 5

ТАБЛИЦА НА РОЖДЕНИТЕ ДНИ

Вибрациите на деня, в който сте роден, имат голямо влияние върху вашия жизнен път и са от голяма полза при избора на професия. Това влияние трае през целия ви живот, но най-актив­но между двайсет и осмата и петдесет и шестата ви година (в средния цикъл) – най-пълноценният и продуктивен период в жи­вота ви.

Ако вашият рожден ден е

РОДЕНИТЕ НА ПЪРВО ЧИСЛО

1, първото число от всички числа е основата, върху която по­чиват другите цифри. Всички други числа са негови последова­тели. Следователно той е лидерът на „дома“. Хората, родени под това число, имат силна творческа и изобретателна природа. Те вярват твърдо в собствените си възгледи и имат силни убежде­ния. Следователно, не обичат възпротивенето и неканения съвет. За тях намесата е проклятие и те предпочитат да работят сами и независимо от другите, равни или подчинени. Всички тези харак­терни черти се съчетават и ги правят малки (а понякога и голе­ми) диктатори.

Хората, родени под това число, са силно амбициозни и при­тежават голяма решителност и силна воля, които в детството се изявяват като инат и своенравие. Дете, родено на първо число, не отстъпва, докато не се изпълнят исканията му, и за да стане на неговото, прави скандали. С такива хора трябва да се отнася­ме тактично. Хората, родени под това число, понякога се изкач­ват на върха на професионалната стълба.

Емоции и секс. Доминиращата емоция на числото 1 е надмен­ната амбиция и за да я постигне, той подчинява цялата си енер­гия и умствени сили на работата на ръцете си. Естествено, това оставя малко време или място за мисли относно любов и рома­ни. Ако все пак се ангажира емоционално, то е за кратко време и чувстватаму са от второстепенно значение, винаги подчинени на първостепенната цел: постигане на амбицията. От това следва, че обектът на такъв ангажимент трябва да е подчинен, безличен и непретенциозен. За такъв човек сексът е едностранчив и си го позволява като каприз и за собствено удоволствие. Едва ли заг­рижеността за партньора има някакво значение. Числото Едно рядко има добър брак, освен ако партньорът му проявява разби­ране и уважение към крайния му индивидуализъм.

Отрицателни качества. Както споменахме по-рано, постигане­то на амбицията е първостепенна цел в живота на хора, родени под това число. Те са решителни и твърди и не се отказват от из­браната цел. Това са много добри качества, ако се подсилят с внимателно отношение, което те рядко притежават. В преслед­ване на амбицията си погазват грубо всяко противопоставяне и безжалостно използват и изхвърлят хора. Те са откровени до крайност в това, което казват, понякога стигат до безчувственост и жестокост. Така се противопоставят на твърде много хора и си създават врагове за цял живот. Такива индивиди трябва да са го­тови да понесат последствията от своите действия, защото проб­лемите, произтичащи от такава вражда, са създадени от тях.

Хармонични взаимоотношения. Хората, с които числото 1 е в хармония, са тези, които с желание се подчиняват. Ако могат да се задоволят да останат просто сенки и да не се стремят да иг­раят успоредна роля, те ще могат да поддържат връзката. Ако някой се опита да се намеси или да ограничи индивидуалността или свободата на партньора, по следите на такава връзка ще вър­ви бедата. Ключовата дума на връзката е „независимост“ и само човек, който уважава тази черта на характера, може да се разбе­ре с числото 1.

Болести. Сърцето и очите са органите, за които има най-голя­ма вероятност да бъдат засегнати от болести или инвалидност. Високото кръвно налягане е друго вероятно заболяване на роде­ните под влиянието на числото 1 и се препоръчват периодични прегледи.

Лекове. Редовното приемане на карамфил, портокали, джин-джифил и мед има лечебен ефект върху страдащите от гореизб­роените заболявания. Субектът трябва да се погрижи те да се включат, по един или друг начин, в редовната му диета.

Съвети. От гледна точка на науката за числата, числото 1 е определено за едно от най-добрите числа.

Неговият притежател е с изключително твърд, решителен и творчески характер. Личните му качества са от най-висок поря­дък, но той е изправен пред огромни трудности в отношенията си с другите. Всички около него трябва да проявяват голямо раз­биране, защото той не е жесток по природа, а е просто невнима­телен и амбициозен.

Скъпоценни камъни, носещи щастие. Скъпоценните камъни с максимална полза са топаз и жълт диамант. Камъкът трябва да е в постоянен допир с кожата. Ако се носи на пръстен, трябва да се постави така, че камъкът да не е отдалечен от пръста.

Метали, носещи щастие. Щастливият метал за числото 1 е зла­тото и както в случая с камъка, носещ щастие, то трябва да е в постоянен допир с кожата. Независимо в каква форма се носи, златото трябва да тежи не по-малко от 2-3 грама, в противен слу­чай няма да има благотворен ефект.

Цвят, носещ щастие. Щастливият цвят е златист или бледо-жълт и както при камъка и метала, трябва да се носи постоянно. Подобен предмет с този цвят трябва винаги да се носи от въп­росния човек. Очевидно не е възможно всички дрехи да са от един и същ цвят, така че най-лесният начин да се носи нещо в щаст­ливия цвят, е носната кърпичка. Тя е малък предмет и има пре­димството, че влиза в допир с тези части на тялото, върху които има максимален ефект, тоест ръката, лицето или челото.

Щастливи числа. Най-благоприятни числа за числото 1 са:

а)  Друго число 1. Подобните се привличат и човекът, спосо­бен най-добре да разбере и помогне на друг, роден под същото число, е този, който притежава същите характеристики.

б)  Родените под влиянието на числата 10, 19 и 28.

Виждате, че като се съберат отделните цифри на тези три чис­ла, се получава сумата 1 (нулата, макар че има значение, не за­сяга числовия анализ).

в) Всички, родени под влиянието на числата 4,13, 22 и 31. Су­мата на цифрите е простото или независимо 4.

Неблагоприятни числа. Числата, антипатични към числото 1, са:

а) 2 и всички числа, в които сумата на цифрите е 2. Например: 11, 20 и 29. Ако се съберат 2 и 9, се получава 11, чиито цифри на свой ред при събиране дават 2.

б)  Числата 6, 15 и 26. Сумата на цифрите на последните две числа е 6.

в)  Числата 7, 16 и 25. Сумата на цифрите на последните две числа е простото число 7.

За всички други числа може да се каже, че са неутрални и ня­мат особена връзка със субекта.

Благоприятни дати. Благоприятните дати за всички, родени под това число, са простото число 1 и числа, сумата от чиито цифри дава простото число 1. Например: 10, 19 и 28.

Неблагоприятни дати. За родените на първо число, са числата 22, 24, 26, 28.

Благоприятни дни. Най-благоприятните дни са неделя и поне­делник. Ако случайно тези дни се падат на 10, 19 или 28 (дати­те, споменати в предхождащия абзац), благотворният ефект се усилва.

Неблагоприятни дни. За родените под влиянието на това чис­ло, най-неблагоприятните дни са четвъртък, но ако този ден се падне под число, което съдържа единица, лошото влияние се на­малява.

Благоприятен месец. За родените на първо число, най-благоп­риятният месец е януари, което им носи много щастие.

Неблагоприятни месеци. За родените под влиянието на това число, най-неблагоприятните месеци са август и ноември, които изискват големи грижи, свързани със здравето и личния живот.

РОДЕНИТЕ НА ВТОРО ЧИСЛО

Числото 2 е противоположно по характер на числото 1. То е като жената в природата – нежно и романтично. Хората, родени под това число, са интелигентни и творчески, притежават голя­ма артистична способност и имат живо и богато въображение. Тяхната сила е в мозъка и във всички дейности те са склонни по­вече към умствено, отколкото към физическо удовлетворение. Накратко, това са мечтатели, които живеят по-скоро в свой соб­ствен въображаем облак, отколкото във физическата земна плос­кост на живота. Такива хора са нежни и опрощаващи по природа; на тях им липсва силГата и енергията, нужни да ги изведат нап­ред в живота. Те не са силни и избягват тежка работа.

Емоции и секс. Хората, родени под това число, се стремят към духовно общуване с партньорите си. Тяхната любов се ражда в ума и докато не намерят душевно съгласие, не могат да общуват физически. Физически те не са много силни. В резултат сексуал­ната сила между тях е по-скоро изключение, отколкото правило.

Физическото удоволетворение е винаги вторично към душевно­то. За такива хора сексът е кулминацията на чувство, родено в ума, при това, не много необходима кулминация. Докато има ду­шевно съгласие с партньора, те са щастлив          и. Дали това съгласие се свежда до физическа плоскост, за тях е от второстепенно зна­чение. Ако случайно се оженят за хора, които са физически по-силни и душевно по-слаби, това ги води до потиснатост и депресия.

Отрицателни качества. Числото 2 е мечтател. Макар че при­тежава силен интелект и богато въображение, не Може да се ка­же, че е проницателен и практичен. Неговата творческа и изобретателна способност е от най-висш порядък, но той е абсо­лютно неспособен да приложи своите мисли и планове в дейст­вие. Мечтите му остават просто мечти, поради неспособността му да ги осъществи. Дори ако има начини, физическата слабост не му позволява да действа. Числото 2 капитулира при противо­поставяне и не може да функционира, докато условията не ста­нат идеални, каквито те са рядко. Потиснатостта е естествена последица в ситуации като тази, защото успехът почти винаги им убягва, тъй като им липсва инициатива за практическото осъщес­твяване на идеите им. В крайна сметка те губят увереност в се­бе си, стават неспокойни и страдат от депресия и песимизъм.

Хармонични взаимоотношения. Родените под влиянието на чис­лото 2 трябва да са заобиколени от хора с равностойна душевна нагласа. Тяхната сила е мозъкът, ето защо те тря,бва да имат с кого да общуват душевно. Това е основна тяхна нужда. Интере­сите може да се различават – може и да нямат еднакви възгледи по различни въпроси, но интелигентността е задължителна за партньора на числото 2. Поради неспособността си да приведат идеите си в действие, такива хора рядко постигат успех в живо­та и така остават неуверени. Те трябва да имат партньори, спо­собни да им вдъхнат сигурност. Имат нужда от човек, който да укрепи тяхното „аз“ и да ги подтиква, тъй като сами не са спо­собни да направят много.

Числото 2 са изключително чувствителни хора и околните трябва да внимават да не наранят чувствата им с необмислени приказки. Такива индивиди лесно се обиждат и, така да се каже, разбират съвършено погрешно. Трябва да се внимава да не се до­пуска това.

Поради недоверието в себе си и неспособността си да постигнат успех, хората, родени под влиянието на това число, са склонни към безпокойство и газене в морето на несигурността. Неизбежният ре­зултат е, че стават мрачни и темпераментни. Партньорите на такива хора трябва да са ведри и спокойни, за да могат да ги успокояват в дните на неразположение.

По темперамент числото 2 не са сексуални и поради физическата си деликатност не са и много мъжествени. Партньорите им не тряб­ва да са от типа, който се нуждае от секс. Сексът винаги ще бъде за тях без особено значение. Тъй като неравностойните сексуални тем­пераменти могат само да доведат от сериозни грижи, партньорът на числото 2 трябва да бъде душевно-физически, а не физико-душевен

човек.

Болести. Болестите, от които най-вероятно страдат родените под влиянието на това число, са на черния дроб и червата. Трудното хра­носмилане е друго оплакване, към което те са най-склонни и трябва да внимават с язвата. Известен факт е, че душевното напрежение и депресия ускоряват процеса. Песимизъм и депресия са ключовите ду­ми в душевното състояние на числото 2.

Лекове. Субектът трябва да включва в диетата си ряпа, крас-:авици, пъпеши и тикви.

Съвети. Хората, родени под влиянието на числото 2, трябва да бъдат третирани с изключителна предпазливост и такт. Те са силно чувствителни и песимисти, довеждат се до състояние на дълбока депресия и карат околните също да страдат. Ето защо трябва през цялото време да са ангажирани с творчески търсе­ния, за да нямат време за размисъл и изпадане в депресия. Те трябва да се опитат да развият логическите си способности, за да могат със силния си ум да подредят нещата, вместо винаги да гледат мрачната страна на живота. Ако не го сторят, ще бъдат склонни към срив и следователно ще страдат още повече.

Скъпоценни камъни, носещи щастие. Камъните, максимално благоприятни за субекта, са перла, лунен камък и смарагд. Те трябва да са в непрекъснат допир с кожата.

Метали, носещи щастие. Щастливият метал за числото 2 е сребро. И както в случая с камъка, носещ щастие, той трябва да е в постоянен допир с кожата. Трябва да тежи поне десет грама.

Цветове, носещи щастие. Цветовете, носещи щастие на числото 2, са зелено и бяло. Субектът трябва да носи дреха или нещо с този свят през цялото време. Най-простият начин, както вече бе казано, е да се носи кърпичка с този цвят.                       /

Щастливи числа. Числата, най-благоприятни за числото 2, са:

а)  Друго число 2. Хората, родени под едно и също число, са най-близки по темперамент и могат да се разбират помежду си по-добре, отколкото с други.

б)  Родените под влиянието на числата 7, 16 и 25. Забелязвате, че сумата от цифрите на последните две’ числа дава числото 7.

в)  Всички, родени под числата 9, 18 и 27. Отново последните две числа имат цифри, които дават простото число 9.

Неблагоприятни числа. Числата, които не пасват с числото 2.

а) Числото 1 (просто). Числата 10, 19 и 28 възлизат на простото число 1 и така са също антипатични. Числото 28 съдържа числото 2; следователно, неблагоприятният ефект се намалява, тъй като 2 е сим­патично число. Въпреки това в своята цялост числото 28 не е в хар­мония с числото 2.

За всички останали числа може да се каже, че са неутрални и ня­мат особена връзка със субекта.

Благоприятни дати. Всички дати, които имат 2 и се делят на 2. 2, 4,6,8,10, 12, 22, 28 и т.н.

Неблагоприятни дати. Неблагоприятните дати за родените под вли­янието на това число са числата 1, 10, 19.

Благоприятни дни. Най-благоприятните дни за родените под това число са вторник и четвъртък.

Неблагоприятни дни. Неблагоприятните дни за родените под това число са понеделник и сряда. Но ако те се падат на четно число, ло­шото влияние на тези дни се намалява.

Благоприятни месеци. За родените под влиянието на това число са април и декември.

Неблагоприятни месеци. Неблагоприятните месеци за всички, родени под влиянието на числото 2, са януари, февруари и юли. През тези месеци субектът трябва да се грижи за здравето си.

РОДЕНИТЕ НА ТРЕТО ЧИСЛО

Както числото 1, така и числото 3 е смело число. Хората, ро­дени под това число, са амбициозни и агресивни. Те винаги се стремят към върха и никога не се примиряват с подчиненото по­ложение. Обичат властта и са доволни само докато имат власт и контрол върху другите. Такива хора прокарват идеите си с жар и енергия и не понасят разтакаването на другите при осъществява­нето на своите планове. Очакват (и изискват) пълно покорство от подчинените си. Тъй като самите те са дисциплинирани, под­чиняват се на правила и регламенти и следователно стават от­лични командири. Те са упорити и не се предават, преди да са изчерпали всички възможности – и дори тогава го вършат с голя­ма неохота. Имат енергия и жизненост и обикновено притежават огромна физическа издържливост. Изобщо, това е едно мощно и силно число.

Емоции и секс. Доминиращата емоция на числото 3 е агресия, придружена с амбиция. Както и числото 1, те имат малко време за любов и романи, но когато се изправят на пътя им, искат да са преследващите. Удоволствието от преследването е толкова го­лямо, колкото и консумацията на страстта. Както при числото 1, обектът на емоционалния им ангажимент трябва да им е подчи­нен. Те не обичат партньорът да играе успоредна роля или по ня­какъв начин да е равностоен. Партньорът трябва да допълва, никога да не засенчва.

В сексуалния си живот са мъжествени и земни. Те са агресив­ни и властни и трябва да преследват, а не да бъдат преследвани. Често загубват интерес след хващането на плячката.

Хармонични взаимоотношения. Партньорите на числото 3 тряб­ва да са покорни и смирени, ако искат да задържат мимолетни­те чувства на съпрузите си. В никакъв случай не трябва да се опитват да постигнат нещо близко до равенство. Числото 3 тряб­ва да е лидер. В никакъв случай не трябва да се посяга на свобо­дата му или да се открадне огънят му. Връзката с числото Три може да преуспее, само ако другият иска или може да заеме вто­ро място.

Отрицателни качества. Твърде много добро е-на лошо и имен­но силата на характера на числото 3 може да е тяхната гибел. Те са родени диктатори и създават свои собствени правила. При осъ­ществяването на плановете си са като валяк, който сплесква опо­зицията с малко или без никаква мисъл за последиците. Добре е да си лидер, но лидерството без контрол става диктатура – в най-добрия случай, нежелана.

Макар че хората, родени под число, не са свадливи по приро­да, те имат нещастното умение да си създават врагове, тъй като са нетолерантни към по-малко енергичните и напористи от тях. Техните силови методи опълчват хората срещу тях. Избухливи и горди, не обичат да са задължени на другите.

Болести. Най-вероятните болести на родените под това число са тези на ставите и кожата.

Лекове. Редовното приемане на червено цвекло, тикви, черни­ци, праскови, маслини, нарове, ананаси, грозде, джоджен, карам­фил, смокини и бадеми е от най-голяма полза за субекта и предотвратява споменатите заболявания.

Съвети. Числото 3 е много силно число и всички, родени под неговото влияние, могат да достигнат големи висоти, тъй като притежават всички качества, нужни за лидера, ако се смекчат с дипломатичност и влияние. Такива хора трябва да се научат да обуздават своя нрав, нетърпимост и прекомерни амбиции. Ако не го сторят, стават жертва на самите себе си. Числото 3 е пре­увеличена форма на числото 1 – качествата, които притежават, са почти еднакви, но при числото 3 те са на границата на прекале­ното. Ако това се контролира, а може да се контролира, човекът, роден под това число, може да постигне всички успехи в живо­та, към които се стреми.

Скъпоценни камъни, носещи щастие. Камъкът от най-голяма полза е сапфир. Той трябва да е в допир с кожата през цялото време.

Метали, носещи щастие. Щастливият метал за числото 3 е мед, който може да се съчетава с всякакъв метал. Трябва да е не по-малко от 4 грама. В противен случай влиянието ще бъде абсо­лютно неитрално.

Цветове, носещи щастие. Щастливите цветове са син и розов. Те трябва винаги да се носят от въпросното лице. Не е нужно ед­новременно, но поне единият от двата цвята трябва да се носи.

Щастливи числа. Числата в афинитет към числото 3 са:

а)  Друго число 3. Както в случая с числото 1, подобните се привличат. Те са в пълна хармония.

б)  Числата 12, 21, и 30.

в) Числата 5, 14 и 23. Последните две, събрани, дават просто­то число 5.

г)  Числата 6, 15 и 24. Сумата от цифрите на последните две дава простото число 6.

Неблагоприятни числа. Числата, които не са в хармония с чис­лото 3, са:

а) Числата 4, 13 и 31.

Благоприятни дати. Датите, благоприятни за родените под то­ва число, са простото число 3 и числата, чиято сума дава прос­тото число 3, например: 12, 21 и 30.

Неблагоприятни дати. Датите, неблагоприятни за родените под това число, са 4, 13, 22, 24.

Благоприятни дни. Най-благоприятните дни са вторник, чет­въртък и петък. Ако случайно тези дни съвпаднат с някои от да­тите в предходния абзац, благоприятният ефект се усилва.

Неблагоприятни дни. Неблагоприятните дни за числото 3 са понеделник и събота. Но ако те съвпадат с благоприятни дати, лошото влияние се намалява.

Благоприятни месеци. Най-благоприятните месеци за всички, родени под влиянието на числото 3, са март и юни.

Неблагоприятни месеци. Неблагоприятните месеци за родени­те под влиянието на това число са август и октомври.

РОДЕНИТЕ НА ЧЕТВЪРТО ЧИСЛО

Основните черти на характера на родените на 4 число на ме­сеца са ум и песимизъм. Обикновено притежателите на това чис­ло имат бляскава академична кариера. Тяхната наблюдателност е изключително остра и те много бързо заучават. Сред хората са, които най-лесно се обучават, защото схватливостта им е остра и бърза. Те са ефикасни и добри работници, без да са свръхенер-гични. Вродената им интелигентност им помага да намират на­чини и средства, за да си свършат работата систематично и методично, без да се налага да я претупват. Трудно се ядосват и много рядко се карат. Прахосници са. Парите при тях си отиват с бързината, с която са дошли.

Емоции и секс. Както бе вече казано, числото 4 не се ангажи­рат емоционално и с лекота. Но веднъж сторили го, привърза­ността им е за цял живот. Те са верни не по задължение, а защото не им е лесно да обичат. След като веднъж дадат любовта си, тя не може да се дели от друг.

Сексуалният им апетит е умерен, но съвсем не може да се ка­же, че са слаби. Те не са нито с намалена, нито с повишена сек­суалност и не им е трудно да си намерят сексуално съвместим партньор. Емоционално нещата са различни. Родени песимисти, живеят в атмосфера на постоянна унилост. Това може да е ужас­но напрежение за околните, защото трудно се съжителства с пе­симизъм и ‘недоверие. Тези две черти са предходници на много разрушителна енергия – зеленоокото чудовище ревност. Тъй ка­то нямат голямо доверие в себе си, те се нуждаят от постоянно успокояване. И ако не го получат, стават раздразнителни и из­бухливи поради вътрешното си чувство за несигурност. Въпреки това се справят много добре, ако винаги* имат някой да ги окура­жава и да поддържа духа им.

Отрицателни качества. Въпреки многото положителни качес­тва като интелигентност, вярност и работоспособност, числата 4 рядко постигат голям успех в живота, защото отричат положи­телните си качества с краен песимизъм. Поради тенденцията да гледат винаги на нещата откъм черната им страна и недостатъч­ната увереност, често оставят добрите възможности да им се из­плъзнат. Вместо да направят максимално усилие и да вземат каквото дойде, те имат нещастната склонност да не предприемат изобщо никакъв опит, защото „така или иначе от това няма да из­лезе нищо“. Те нямат силата да се изправят пред спънки и пред­почитат да не опитват изобщо, само и само да не претърпят поражение, без да разбират, че по-голямо поражение е да не опитат, отколкото да опиташ и да не успееш. При пропуснатите доб­ри възможности и последвал провал, гледката на връстници, ко­ито напредват в живата, само задълбочава тяхната потиснатост и песимизъм. В крайни случаи това чувство на неспособност и не­сигурност може да доведе до пълен срив. Трябва да се взимат предпазни мерки, за да се избегне това на всяка цена.

Числото 4 са разсипници. Парите си отиват така, както идват. Те не могат да пестят и във време на нужда са извънредно по­тиснати, защото не намират средства, за да посрещнат разходи­те си. Това, от своя страна, води до още по-голяма потиснатост и чувството им за несигурност нараства. В същност може със си­гурност да се каже, че несигурността и песимизмът са ключови­те думи в душевността на родените под влиянието на числото 4. Хармонични взаимоотношения. Партньорите или приятелите на числото 4 трябва да са тип, който може постоянно да ги уте­шава. Духът им трябва постоянно да се повдига. Накратко, те се нуждаят от човек, на когото да се облягат през цялото време. Ако бъдат лишени от опора, нагазват и затъват все по-дълбоко и по-дълбоко в морето на несигурността, което сами са си създа­ли. Околните трябва да са паметник на търпението и силата, за­щото не е лесно да живееш с някого, който постоянно се нуждае от морална подкрепа. От своя страна партньорката (партньорът) на числото 4 може да е сигурен в неизменната вярност, защото такива хора не отдават чувствата си лесно, но веднъж отдали ги, им остават верни завинаги. Числото 4 са много сигурен залог, защото не се отвръщат от избраните партньори.

Болести. Болестите, от които числото 4 е най-вероятно да стра­да, са на бъбреците. Също така болки в гърба и главоболие са постоянен източник на тормоз. Гловоболието най-вероятно се дължи на напрежение, причинено от краен песимизъм и депресия.

Лекове. Родените под влиянието на числото 4 трябва да из­бягват пикантните храни.

Съвети. Притежателите на това число не могат никога да са напълно щастливи в този материален свят. Въпреки факта, че са неизменно предани и верни на партньорите и приятелите си, песимизмът им прави живота с тях изключително труден. Много често те пропъждат именно хората, от които така отчаяно се нуж­даят поради постоянните си искания за утешаване. Те са като ду­шевни паразити, които се хранят от околните, докато изцедят всичките им чувства и в процеса на това ги прогонват. След то­ва се чувстват загубени и предадени, без да разбират, че самите те са причината за това предателство. Като пропускат появили се възможности, те естествено изостават и вместо да анализират причините, са склонни вътрешно да обвиняват света в дискрими­нация.

Тези хора трябва на всяка цена да преодолеят чувството на неадекватност, от което страдат, защото често самите те са при­чина за собствения си провал. Трябва да се опитат да не се об­лягат на другите и да имат вяра в себе си. Притежават много добри качества и трябва да ги развиват, вместо да се давят в пе­симизъм и самосъжаление.

Малко хора са така методични като числото 4 и тяхната рабо­тоспособност е от най-висш порядък. Ако самоанализираха себе си систематично и методично, както анализират другите си ра­боти, щяха да са много по-щастливи, и не биха допуснали успе­ха, за който копнеят, да им се изплъзне поради собственият им отрицателен начин на мислене.

Скъпоценен камък, носещ щастие. Камъкът, най-благотворен за числото 4, е аквамарин.

Метали, носещи щастие. За родените под това число щастли­вият метал е бронз, който се съчетава с други жълти метали но­си голям късмет.

Цвят, носещ щастие. Хората, родени под влиянието на число­то 4, трябва да носят през цялото време нещо в-светлосиньо или бяло. Най-лесният начин да се носи нещо в един от двата цвята, е кърпичка.

Щастливи числа. Числата в най-голяма хармония с числото 4 са:

а)  Числото 1 и числата, чиито цифри, събрани, дават 1, напри­мер 10, 19 и 28.

б) Друго число 4. Двама с едно и също число се разбират та­ка, както никой друг не може.

в) Числото 8 и числата, сумата от чиито цифри е простото чис­ло 8, например 17 и 26.

Неблагоприятни числа. Числата, враждебни към числото 4 са:

а) Числото 3 и числата, чиито цифри, събрани, дават просто­то число 3 – като 12, 21 и 30.

Всички други числа са неутрални и не засягат особено субек­та.

Благоприятни дати. Благоприятните дати за числото 4 са 4, 13, 22 и 31 число на всеки месец.

Неблагоприятни дати. Неблагоприятните дати за родените под това число са 3, 17, 23.

Благоприятни дни. Благоприятните дни на седмицата за роде­ните на 4 число в месеца са събота, неделя и понеделник. Ако случайно някой от тези дни се падне на датите, споменати в пре­дишния абзац, благоприятният ефект нараства.

Неблагоприятни дни. Най-неблагоприятният ден за родените на първо число е петък.

Благопритни месеци. За родените под влиянието на това чис­ло най-благоприятните месеци на годината са май и ноември.

Неблагоприятни месеци. Хората, родени под влиянието на чис­лото 4, трябва да пазят здравето си през месеците февруари, юли, август и септември.

РОДЕНИТЕ НА ПЕТО ЧИСЛО

Числото 5 е числото на Меркурий, планетата, която управлява па­рите и бизнеса. Хората, родени под влиянието на това число, са сле­дователно продажни и придобиването и притежанието на пари е основната амбиция в живота им. Те са умни и притежават голяма де-ловитост и проницателност. Изобщо, преуспяват в бизнеса и обикно­вено натрупват големи суми за необикновено кратко време. Поради любовта си към парите и нетърпението да ги придобият, често нару­шават закона. Тъй като са интелигентни и много изобретателни, на­сочват цялата си енергия за изнамиране на начини и средства да не ги заловят.

Числата 5 имат много добри качества, например мислят бър­зо и взимат незабавни решения. Те не губят време за осъществяването на проекти, а действат твърдо. С тях е лесно да се разбе­реш, защото имат гладък език и са родени дипломати. По приро­да са издържливи и бързо се възстановяват и от най-тежкия удар на съдбата, ако този удар не засяга богатството им.

Всичките им положителни качества са насочени в една посо­ка – финансов успех. Докато това е стремеж към пари, добрите страни идват на преден план. Интелигентност, прозорливост, такт, решителност и бързина на действието при осъществяване­то на проекти – всички тези качества се експлоатират от тях док­рай, ако целта е да се правят пари. Те не са особено добри в нищо друго.

Емоции и секс. Хората, родени под това число, се ръководят изця­ло от жаждата за пари. Всяка тяхна постъпка е подчинена на жела­нието да правят пари. Странна черта на тяхната душевност е, че дори сексуалното им желание е оцветено от любовта към парите и успех в бизнеса. За тях сексуалното привличане е пропорционално на бо­гатството, което обектът на тяхното желание притежава. Мъж или жена, които може и да не са физически привлекателни, са желани за числото 5, ако той или тя е богат(а) и има състояние. Красивият е же­лан също, защото на физическата красота се възхищават всички, но ако въпросната личност няма материално богатство, привлекател­ността силно намалява. Тази характеристика е специфична само за хора, родени под влиянието на това число. Така както интелигент­ността е съществена за числото 2, в случая с числото 5 е необходи­мо другият да бъде богат, в противен случай връзката не може да преуспее. Числото 5 не се възбужда единствено от физическата кра­сота – тя трябва да е придружена и от богатство.

Отрицателни качества. Както вече беше казано, числата 5 са изк­лючително устойчиви и се възстановяват бързо от всякакви удари, които съдбата им нанася, но ако случайно загубят парите си или се разорят, те се деморализират напълно. За беда, въпреки интелигент­ността си, петиците повтарят грешките си, не се учат от опита и лес­но се поддават на изкушението да правят пари и така залагат всичко. Те са закоравели играчи на хазартната маса, борсата или на конни надбягвания. Не могат да устоят на лесно спечелените пари. Друго тяхно отрицателно качество е, че са силно възбудими и ако това не се компенсира в достатъчна степен от добрите им качества – интелигентност и логическо мислене, напълно губят чувството си за мярка и рухват.

Хармонични взаимоотношения. С числото 5 не е трудно да се раз­береш. Той е уравновесен, дипломатичен и сговорлив, но тези черти са подчинени на жаждата му за пари и излизат на преден план, кога­то целта е придобиването на богатство. Техният продажен характер скоро отвращава околните. Само тези, които са продажни колкото тях, истински ги разбират, защото чувстват любовта към парите и притежаването на материални неща с еднаква сила.

Привидно числата 5 се разбират почти с всеки. А истински те са в хармония само с хора, продажни колкото тях – най-вероятно друго число 5. Сексуално са енергични, но тук отново ги владее любовта към парите. Малко вероятно е да бъдат привлечени от някой, който не е богат. От друга страна, самото притежаване на пари е твърде ве­роятно да направи човека сексуално привлекателен, независимо кол­ко непривлекателен (на) е той или тя иначе.

Болести. Числата 5 са склонни към душевно напрежение и болки в ставите.

Лекове. За да противодействат на тези заболявания, родените под това число трябва редовно да взимат спанак, джоджен, нарове, ябъл­ки, кайсии и есенция от рози.

Съвети. Хората, родени под влиянието на числото 5, са силни ма-териалисти и цялото им мислене и всяка постъпка се ръководят от желанието да правят пари. Жаждата за пари е толкова голяма, че те стигат до всяка крайност, за да придобият богатство. Ако не могат да го вземат с честни средства, няма да се поколебаят да прибягнат към нечестни и така често попадат под ударите на закона. Ако не са извършили нещо незаконно, те са определено безмилостни в преслед­ването на пари и няма да пощадят никого, изпречил се на пътя им. Те не могат да живеят в бедност. Числата 5 трябва да внимават да не би материалистичният им импулс да им се изплъзне от ръцете, иначе ще унищожат себе си. Те трябва да подхождат към парите урав­новесено и да не се прехласват в преследването им. Имат добри ум­ствени способности и са много приятни хора, стига само да са разумни в материалния си светоглед.

Скъпоценен камък, носещ щастие. Родените под числото 5 трябва да се стараят да носят диамант през цялото време. Камъкът винаги трябва да докосва кожата, защото в противен сглучай ефектът се анулира.

Метали, носещи щастие. В никакъв случай числото 5 не тряб­ва да носи жълто злато. Всички бижута трябва да са монтирани в бяло злато или платина.

Цвят, носещ щастие. Най-добрият цвят за родените под това число, е белият. Най-лесното нещо на тази земя е да се носи бя­ла дреха през цялото време, защото не е нужно никакво преко­мерно усилие да се носи нещо с този цвят.

Щастливи числа. Числата в най-голяма хармония с числото 5 са:

а) Друго число 5. Както във всички други случаи, същото число е в най-голяма хармония, защото са естествено най-близки по тем­перамент.

б)  Числата 14 и 23. Виждаме, че сумата на двете цифри на всяко число дава простото число 5.

в) Простото число 3 и числата, които, събрани, възлизат на прос­тото число 3, като 12, 21 и 30.

г)  Простото число 9 и числата 18 и 27. Неблагоприятни числа. Числата, враждебни на числото 5, са:

а)  Числото 2, чиито цифри, събрани, дават простото число 2 – ка­то 11 и 20.

б)  Числата 4, 13, 22 и 31.

в) Числата 7,16 и 25.

Благоприятни дати. Най-благоприятните дати за родените на това число са 5, 14 и 23 от всеки месец.

Неблагоприятни дати. Неблагоприятните дати за родените под вли­янието на това число са 6, 21, 26.

Благоприятни дни. Сряда и петък. Ако някой от тези дни се пада на някоя от щастливите дати, благотворният ефект се усилва.

Неблагоприятни дни. Неблагоприятните дни за родените под вли­янието на това число са вторник и четвъртък.

Благоприятни месеци. Благоприятните месеци са родените под вли­янието на числото 5 са февруари, април, юни, които им носят много щастие.

Неблагоприятни месеци. Месеците юни, септември и декемв­ри са лоши за родените под влиянието на числото 5. Те трябва да внимават за здравето си през тези периоди.

РОДЕНИТЕ НА ШЕСТО ЧИСЛО

Хората, родени под влиянието на числото 6, се ръководят от планетата Венера, която означава господство на любовта и всич­ко, което се отнася до любовта и противоположния пол. Те мо­же и да не са физически съвършени, но са ярки на външен вид и притежават феноменален чар. Чрез своята превзетост и начинът, по който се изразяват, привличат хората от противоположния пол, така, както пламъкът привлича пеперудите.

Числото 6 са романтици и идеалисти и стават почти роби на този, когото обичат. Те са много чувствителни към обкръжаващата ги среда и се заобикалят с красиви неща, ако имат средст­ва за това. Тези, които имат късмета да бъдат богати, най-вероятно ще станат предани покровители на изкуствата. Же­на, родена под знака на числото шест е добра домакиня и й дос­тавя голямо удоволствие да кани гости. Тя обича да украсява дома си, старае се да го направи красив и уютен.

Емоции и секс. Всички, родени под влиянието на числото 6, во­дят пълноценен емоционален живот. Те са романтици по приро­да и идеалисти по предразположение. Техните емоционални и сексуални склонности са равно балансирани и нуждите им са ед­накви и на двете плоскости. Обичат както със сърцето, така и с тялото си. Те са горещи любовници и се ангажират емоционал­но и физически. Любовта им се ражда както в ума, така и в тя­лото. Имат огромна физическа привлекателност за противоположния пол и обаяние, присъщо само на тях. То не мо­же да се определи, а само да се почувства.

Любители на природата, те разцъфват под влиянието на кра­сивото. Откликват силно на музиката и имат остро чувство за ес­тетичното. Искрени са в чувствата си, защото се стремят към идеалното и няма да измамят оказаното им доверие. Родените под знака на числото 6 са решителни и твърди при осъществява­нето на плановете си и са способни да мислят ясно. Въпреки своя реализъм и романтизъм, те са практични и се трудят много упо­рито, независимо на каква работа са.

Това е едно от най-добрите числа, под които човек би могъл да се роди, защото е облагодетелствано с почти всички страни на човешкия темперамент – идеалист, но практичен; романтик, но искрен; привлекателен, но верен – съчетания, най-близки до иде­алното.

Отрицателни качества. Ако родените под това число бъдат случайно предадени от някой, на когото вярват, те стават отмъс­тителни и омразата им е толкова дълбока, колкото е била лю­бовта им. Накратко, те са крайни и така както са верни и искрени в чувствата си, стават злобни и зли в омразата си. Тяхната враж­да не намалява с течение на времето, тя по-скоро е подчертана. Именно тук те се срещат със своята обреченост, довеждайки враждата до крайност, без да мислят за последиците или небла­гоприятния ефект, който тя ще има върху тях. Така ненужно си причиняват зло. Трябва да се научат да владеят отрицателните си емоции.

Хармонични взаимоотношения. Хората, родени под това число, откликват и предизвикват много положителен отклик у всички, с които влизат в досег. Те са любещи и искат в замяна любов, ко­ято обикновено получават. Тяхната магнетична личност и чар привличат хората към тях. В резултат те не се затрудняват в от­ношенията си с хората. В партньорството си до живот се нуждаят от едно качество – способността да запазват спокойствие. Не че са лоши и избухливи, но ако ги предизвикат, довеждат омразата си до крайност. Техните партньори трябва да са бдителни и да контролират тази тяхна черта.

Болести. Числото 6 са склокни към неприятности с ушите, но­са и гърлото.

Лекове. Кайсии, ябълки, джоджен, чесън и фасул трябва да са част от редовната храна на родените под това число. Освен това, те трябва да прекарват на открито колкото е възможно повече време.

Съвети. Това е едно от най-добрите числа, под които може да се родиш. Хората с това число са искрени и твърди, обичащи и обичливи и са незабравими личности. Околните трябва да са вни­мателни, да оценяват техните ценни качества и да внимават да не ги обиждат ненужно, защото те са лоши врагове, така както са добри приятели. Ако гневът им бъде предизвикан, стават не­контролируеми и трябва да се научат да преодоляват тази сла­бост. Ако успеят, стават най-обичливите хора и най-добрите приятели и любовници.

Скъпоценни камъни, носещи щастие – тюркоаз и смарагд.

Метали, носещи щастие. За родените под това число щастли­вият метал е олово, който може да се съчетава с жълти метали. Трябва да тежи не по-малко от 2 грама.

Цветове, носещи щастие. Цветовете, носещи щастие на число­то 6, са светлосин и розов.

Щастливи числа. Числата в най-голяма хармония с числото 6 са:

а) Числото 6 и други числа, чиито цифри, събрани, дават прос­тото число 6. Например 15 и 24.

б)  Числото 7 и числа, чиито цифри, събрани, дават числото 7 – като 16 и 25.

Неблагоприятни числа. Антипатичните числа са 1,3,10,12,19, 21 и 30.

Благоприятни дати. Благоприятните дати за числото 6 са 6, 15 и 24 число на всеки месец.

Неблагоприятни дати. Неблагоприятните дати за родените под числото 6 са 7, 19, 22.

Благоприятни дни. Благоприятните дни за числото 6 са втор­ник, четвъртък и петък. Ако тези дни се падат на щастливи дати, ефектът се усилва.

Неблагоприятни дни. Неблагоприятните дни за родените под влиянието на това число са сряда и събота.

Неблагоприятни месеци. Месеците, в които родените под вли­янието на числото 6 трябва да внимават за здравето си, са май, октомври и ноември.

РОДЕНИТЕ НА СЕДМО ЧИСЛО

Числото 7, макар и напълно независимо, е сродно в някои от­ношения с числото 2, но с много по-индивидуален и силен харак­тер. Притежателите на това число са независими по природа, индивидуалисти по характер и оригинални в мисиите си. По при­рода не са материалисти, но много често се радват на значител­ни богатства и материални блага, защото успяват, без в действителност да се напрягат, да направят пари от своите идеи и изобретения. Поради своята индивидуалност и оригиналност те стават прочути писатели, поети и художници. Необикновеният им начин на действие ги поставя в отделна категория и авторът от числото 7 е много вероятно да оглави листата на бестселъри­те поради новаторството на идеите си и силно оригиналния и ин­дивидуален начин на излагане на мислите си. Обикновено те започват свои собствени начинания и рядко заемат мястото, ос­вободено от по-старшите. Ако случайно наследят имущество или някакъв бизнес, предпочитат да го оставят да се управлява от други и започват самостоятелно.

Родените под влиянието на числото 7 обикновено преживяват много промени, най-чести от които са смяната на пейзажа – с дру­ги думи, обикновено пътуват много. Те са филантропи по приро­да и посвещават много време и средства, ако имат пари, на обществена работа и благотворителност. Тяхната религия е ху­манността, а любовта им към ближните има почти духовен ха­рактер, макар че не са свръхрелигиозни в традиционния смисъл на думата. Те имат силна интуиция и бързо усещат настроение­то на другите. Това им дава голямо предимство в отношенията с хората, тъй като, бидейки с една крачка напред, могат да пред­видят реакциите и така рядко правят грешна стъпка в отношени­ята си с другите.

Емоции и секс. Родените под влиянието на числото 7 мислят само за промяна и са малко неспокойни по природа. Те са колеб­ливи и рядко остават дълго предани на един човек в по-ранните си години. Не е обичайно за числото 7 да се жени повече от един път в търсене на най-подходящия партньор. Те постоянно търсят сигурност и винаги са загрижени за бъдещето си. Поради тази постоянна промяна числото 7 са интересни и сексуално възбужащи, защото никога не се знае какво ще направят в следващия мо­мент. Сексуалното им желание е голямо, но подходът им не е брутален или животински. Все пак обичат от време на време да сменят партньора си. Отклоненията не засягат постоянните им връзки. Партньорите на числата 7 не трябва да обръщат внима­ние на малките изневери, защото те задоволяват поривите им за промяна, По-скоро един нов човек от време на време прави чис­лото 7 по-интересно.

Отрицателни качества. Родените под влиянието на числото 7 имат много отрицателни качества, между които е и техният променлив характер. Ако обаче нишката на постоянството отсъс­тва, те могат да си причинят големи пакости. Ако скачат от ед­но нещо на друго, ще успеят само да навредят на себе си. Промяната е хубаво нещо, но котвата трябва да е стабилна, в противен случай ще унищожат себе си и сигурността, която търсят.

Хармонични взаимоотношения. Хората, заобикалящи родените под влиянието на числото 7, трябва да внимават и да са посто­янни пред колебанията на партньора си. Числото 7 се нуждае от котва и често търси сигурност. Тя трябва да се създаде от окол­ните, които да бъдат пристан, където субектът може да се вър­не. Както бе казано по-рано, родените под влиянието на това число обичат да сменят сексуалния си партньор от време на вре­ме и партньорите им не трябва да обръщат внимание или да вди­гат голям шум за малките отклонения, защото те но никакъв начин няма да засегнат постоянната им връзка. Ако някой иска да бъде постоянен елемент в живота на родения под това число, той или тя трябва да разбират тази нужда от промяна и да е го­тов да бъде пристана, от който числото 7 заминава и където се завръща.

Сексуалният партньор на числото 7 трябва да е силен и акти­вен, защото субектът има голямо желание. Задръжките нямат място в сексуалния характер на това число. Те са задоволителни любовници, ако партньорът може да върви редом с променливи­те намерения на другия.

Болести. Болестите на кожата и хранопровода са най-вероят­ните за родените под това число. Също така много вероятно е да страдат от нервно напрежение.

Лекове. Редовното приемане на краставици, гъби, грозде, сок от всякакви цитрусови плодове е благотворно. Субектът трябва направи усилие да включи всички гореизброени храни в дие­тата си.

Съвети. Числото 7 е наистина добро число и се счита, че има мис­тична власт. Неговите притежатели имат дълбоки интуитивни поз­нания за ближните си и силни творчески и изобретателски заложби. Единственият им недостатък, ако може да се нарече така, е любовта им към промяната, която ги кара да скачат от едно на друго. Те тряб­ва да осигурят определен модел в рамките на промяната, към която се стремят, иначе ще си навредят много. Очарователни са в търсе­нето на нови познанства и компании. Никога не се знае какво ще ста­не в следващия момент с числото 7 и именно елементът на изненада ги прави вълнуващи. Хората, родени под това число, са обикновено богати, или по-скоро успяват да усъвършенстват обстоятелствата и много често са в много по-благоприятно положение във втората част от живота си, отколкото в първата. Като цяло, това е едно от най-добрите числа и родените под него са наистина късметлии.

Скъпоценни камъни, носещи щастие. Камъните, носещи щас­тие, са перла и лунен камък. Носещият ги трябва да внимава ка­мъкът да е винаги в допир с кожата.

Метали, носещи щастие. Щастливият метал, носещ щастие за родените под влиянието на числото 7 е месинг, който особено благоприятно се съчетава с лунен   камък.

Цветове, носещи щастие. Цветовете, носещи щастие на таки­ва хора, са зелен, светложълт, бял и розов.

Щастливи числа. Числото в най-голяма хармония с родените под числото 7, е друго число 7. Те имат едни и същи черти на ха­рактера и има по-голяма вероятност да се разбират един с друг по-добре, отколкото с други.

а)  Числата 6, 15 и 24. Числото 6 е съседно число, а съседните числа са обикновено сродни. Виждате, че сумата от цифрите на следващите две числа дава простото число 6.

б)  Числата 11, 29 и 20.

Неблагоприятни числа. Числата, които не си подхождат с чис­лото 7, са:

а) Числата 1, 10 и 28. Сумата на цифрите на последните две числа дава простото число 1.

б) Числата 3, 12, 21 и 30. Също така простите числа 5 и 9 и числата, сумата от чиито цифри дава простите числа 5 и 9.

Например: 14, 23, 18 и 27.

Благоприятни дати. Най-благоприятните дати за родените под това число са 7, 16 и 25.

Неблагоприятни дати. За родените под влиянието на това чис­ло са 8, 18, 30.

Благоприятни дни. Благоприятните дни за числата 7 са неделя и понеделник.

Неблагоприятни дни. Неблагоприятният ден за родените под влиянието на числото 7 е вторник. Но ако се падне на щастлив ден, лошото влияние се намалява.

Благоприятни месеци. Благоприятните месеци за родените под влиянието на това число са март, май и септември.

Неблагоприятни месеци. Родените под това число трябва да внимават за здравето си през месеците януари, февруари, юли и август.

РОДЕНИТЕ НА ОСМО ЧИСЛО

Числото 8 е най-сложното от всички числа. Ако се разгледа самото число се вижда, че то се състои от две кръгчета и може симетрично да се раздели на две. Това означава раздвоена лич­ност и обикновено двете личности са диаметрално противопо­ложни една на друга. Но и двете са верни на субекта и са като двете страни на една монета. От обстоятелствата, в които се на­мира субектът, зависи много коя страна ще дойде на преден план. Тази раздвоена личност се проявява и във всекидневния си жи­вот, било като едното или другото. Поради това, числото 8 ряд­ко срещат разбирането на другите в живота, защото ако едната част се разбере, другата не е разбрана и така част от тях остава винаги мистерия. Тъй като не намират сродна душа, те са много самотни и тъй като не са конформисти, често получават най-ло­шото от обществото. Обикновено ги жигосват и репутацията им не е каквато заслужават, защото светът разбира погрешно пос­тъпките им.

Числата 8 са еднакво склонни и към материалното, и към ду­ховното. Те не са случаят „или-или“: те са едновременно и мате­риалното, и духовното и докато двете лица на двойствената им личност не се различат, и действията им ще бъдат изопачвани до неузнаваемост. Крайни са и ако обстоятелствата изведат на пре­ден план материалистичната страна на природата им, ще се рад­ват на огромен успех, защото са интелигентни и способни да се трудят наистина упорито. Ако не са блестящо преуспели, те са мрачни неудачници, тъй като при числото 8 рядко има среден ва­риант.

Поради двойствената си личност числата 8 срещат крещящо неразбиране и могат да станат жертви на преследване от общес­твото. Тъй като са дълбоки и прочувствени, това преследване е мъчение за тях и много често отчаянието ги тласка към бунт. То­ва само влошава нещата и ако не намерят да накажат някой друг, те наказват себе си. Процентът на самоубийствата между това число е висок не поради някаква естествена склонност към само­убийство, а поради преследването им. Ако не накажат себе си, наказват другите и стават антиобществени. Те са крайни и не се спират пред нищо, за да отмъстят. Можем добре да си предста­вим резултата от това.

Емоции и секс. Числата 8 са много страстни по характер, спо­собни на дълбока емоционална привързаност, но много често са изправени пред измяна, защото е трудно да ги разбереш и проу­мееш. Може да изглеждат студени, но всъщност са много сър­дечни, макар че не могат да изразят добре с думи чувствата си. Те могат да ги покажат само чрез постъпките си, които обикно­вено се разбират погрешно. Способни са на големи жертви и чес­то се експлоатират от тези, които имат късмет да са обект на чувствата им. Това ги прави много нещастни, защото след като се влюбят, те не крият нищо от тези, които обичат, и накрая им дават повече, отколкото получават.

Те са магнетични личности и безкрайно привлекателни за про­тивоположния пол. Сексуално са мъжествени и активни, но тъй като са с еднакво силни душевни и физически наклонности, тряб­ва да са духовно свързани с партньора си, иначе връзката не може да бъде дълготрайна. Партньорът също трябва да е сексуал­но силен, защото, ако те не са физически задоволени, ще потър­сят друг. Накратко, нуждаят се от равни количества от двата аспекта и така рядко намират съвместими партньори.

Отрицателни качества. В света, в който живеем, числото 8 е нещастно число. Макар че притежателите му са велики в истин­ския смисъл на думата, те никога не се възприемат като такива и много често са заклеймявани. Тъй като са искрени, преследва­нето може да ги доведе до самоунищожение. Те обичат дълбоко и посрещат измамата с горчивина и потиснатост. СклЪнни са да отидат в крайност и ако един ден работят бясно, на другия мър-зелуват. Ако някой предизвика омразата им, стават крайно от­мъстителни и понякога са положително упорити в ината си. Те се завъртат от крайна радост до крайна депресия и в отделни слу­чаи им липсва уравновесеност и стабилност. Тази двустранност е ключът към тяхната личност и във всеки даден момент ще има винаги точна противоположност, на която и да е видима страна. Хората в контакт с такива личности трябва винаги да го имат предвид, ако понякога въпросните лица са любещи и любезни, ненавиждащи и жестоки.

Хармонични взаимоотношения. Рядко някой може да е в хар­мония с числото 8. Той трябва да разбира дълбоко и да може да уважава силно индивидуалния характер на субекта. Партньорът трябва да може да дава свобода на другия, защото независимост­та е източникът на сила за числото 8. Свързалите живота си с та­кива хора трябва да са способни да откликнат на духовното у тях, както и да са на една психическа плоскост с тях, да не говорим за физическите’ им нужди, които са големи колкото останалите грижи. Много малко хора могат напълно да задоволят числото 8. Ако успеят да задоволят физическите нужди, повече от веро­ятно е, че душевните и емоционални потребности ще останат не­задоволени и обратно. И така, числото 8 цял живот търси партньор и рядко го намира. Единственият другчовек, който мо­же напълно да разбере числото 8 и да бъде всячески съвместим с него, е :друго число 8, защото никой друг не може да разбере този сложен и нещастен характер.

Болести. Болестите на черния дроб и червата е най-вероятно да засегнат числото 8, а също така и главоболието.

Лекове. Редовното приемане на морска сол действа благот­ворно на такива хора.

Съвети. Родените под това число са забележителни хора, но трябва да осъзнаят, че вероятно никога няма да бъдат разбрани. В свой собствен интерес трябва да се откажат от идеята да имат одобрението на света, защото са твърде крайни. Трябва да се опи­тат да се владеят и да не разрешават на махалото на емоциите си да се люлее от единия до другия край. Те трябва да се урав­новесят и да насочат многото си дарби, вместо да ги разпиляват в безплодни емоции. Ако могат да се научат да приемат това, ко­ето се изправя на пътя им, без да се борят със света, ще бъдат много по-щастливи и ще могат да действат много по-ефикасно. Те трябва да развият търпение и да постигнат равновесие между решителност и инат. Ако го сторят, ще се издигнат в живота, за­щото имат всички качества за голямо преуспяване. Те са инте­лигентни, трудолюбиви и притежават духовни и душевни сили. Артистични и чувсвителни са.

Скъпоценни камъни, носещи щастие. Камъните, носещи щас­тие на родените под това число, са черен диамант и черна перла. Носещите ги трябва да внимават камъкът да е в постоянен до­пир с кожата на тялото.

Метали, носещи щастие. Щастлив метал за родените под това число е мелхиор, който особено благоприятно се съчетава с ди­амант.

Цветове, носещи щастие. Цветовете, носещи щастие на число­то 8, са сивокафяв (каки), черен и тъмносин. Общо взето, трябва да се избягват светлите тонове.

Щастливи числа. Други числа, за които може да се каже, че са донякъде в хармония с числото 8, са 17 и 26. Виждате, че сборът на двете цифри е равен на 8.

а)  Простото число 1 и съставящите го 10, 19 и 28.

б)  Простото число 4 е също съвместимо с числото 8,. както и числата 13, 22 и 31.

Отново сборът на цифрите е 4.

Неблагоприятни числа. Числата в абсолютно несъответствие с числото 8 са:

а)  Числото 2 и съставящите го 11, 20 и 29.

б)  Числото 6 и съставящите го 15 и 24.

в)  Числото 5 и съставящите го 14 и 23. Това число винаги ще експлоатира числото 8, защото е материалистично и алчно.

Числото 7 е или добро, или лошо в зависимост от определе­ни фактори, а също и от коя страна числото 8 влиза в контакт с първото. То е съседно число и може да е еднакво приятелски и враждебно към съседите си, но като цяло тези две числа взаим­но се привличат. Как ще се развие връзката, зависи от обстоятел­ствата, при които и двете се намират и се приспособяват едно към друго.

Благоприятни дати. Най-благоприятните дати за родените под това число са 8, 17 и 26 на всеки месец.

Неблагоприятни дати. Неблагоприятните дати за родените под влиянието на това число са 10 и 21.

Благоприятни дни. Добрите дни за числото 8 са събота, неде­ля и понеделник. Ако случайно тези дни се паднат на някоя от горните дати, ефектът се увеличава.

Неблагоприятни дни. Неблагоприятните дни за родените под това число са сряда и петък.

Благоприятни месеци. Благоприятните месеци за родените под влиянието на числото 8 са април и юни.

Неблагоприятни месеци. Родените под това число трябва да внимават за здравето си през месеците декември, януари, февру­ари и юли.

РОДЕНИТЕ НА ДЕВЕТО ЧИСЛО

Числoто 9 е числото на Марс и притежаващите го са по при­рода борци. Те са упорити и не се предават дори пред лицето на най-твърдата съпротива. Тази упоритост ги води докрай и рядко числото 9 оставя нещо несвършено. Те са силно амбициозни и тъй като изкарват нещата докрай, обикновено постигат целта си. Властни са и имат инстинкт за водачество. Мразят подчинение­то и са щастливи само когато нареждат. Както числото 1, и те са груби с подчинените си и често са неотзивчиви към чувствата на другите. Ако са в армията, има най-голяма вероятност да се из­дигнат до върха на кариерата, дори ако не са много популярни. Уважават ги обаче за способността и силата на характера им.

Емоции и секс. Родените под числото 9 са силно сексуални, но неспособни да изразят желанието си и често са потиснати. Изра­зът на желание според тях уронва достойнството им. Те чувст­ват, че проявяват слабост и по-скоро ще стигнат до точката на отчаянието, отколкото да го направят.

Числото 9 е водач във всяка област освен сексуалната; тук трябва да му внушат, че в действителност не той получава удо-волетворение, а по-скоро прави благодеяние на другия. Това е особен аспект на числото 9, който сексуалният му партньор тряб­ва да осъзнае. Ще има случаи, когато партньорът ще чувства, че той е студен и не желае секс. Това не е вярно. Желанието е там, но се съпътства от усещането, че това е измяна спрямо гордост­та и затова числото 9 не го изразява. Партньорът му трябва да разбере това.

Емоционално числата 9 са дълбоки и не могат лесно да оби­чат или да завързват приятелство. Но общо взето, ако няма ня­кое спречкване, те са приятели до живот. Високото им ниво на сексуалност често ги отклонява от правия път и под силата на физическото привличане логиката понякога е на второ място. Първият им брак често се разтрогва, защото бъркат физическото привличане с любовта. Когато желанието се изпълни, чувстват, че нищо друго не е останало. Но те рядко повтарят грешките си. Това се отнася не само до брака, но практически до всичко, на което сложат ръка. С теша се обяснява много от успеха им в жи­вота, защото са достатъчно умни, за се да поучат не само от сво­ите грешки, но и от грешките на другите.

Отрицателни качества. Родените под знака на това число са обикновено властни и склонни да потъпкват грубо по-малко на­пористите от тях. Така си създават много врагове. Те успяват и не може да се каже, че дължат успеха си на друг освен на себе си, защото са трудолюбиви и настойчиви. Но веднъж постигна­ли успех, стават   самодоволни и склонни да считат себе си за превъзхождащи по-малко успелите. Презират несъгласните с тях. Това се поражда от нетърпимост. Накратко казано, те са малко сурови хора.

Хармонични взаимоотношения. Числата 9 са в хармония с хо­рата, чиито психически калибър съответства на техния. Те имат остър аналитичен мозък и търсят в отсрещния партньор също тол­кова остър ум. Предпочитат да са заобиколени от хора, доказали себе си. Не приемат никого само по външна случайност и се от­насят с известно презрение, докато човекът докаже възможнос­тите си. Само тогава го приемат напълно за приятел за цял живот.

Те не обичат подмазвачите.. Не могат да търпят слабостта. Определеьо показват неприязънта си и не се церемонят.

Болести. Хората, родени под влиянието на това число, са из­вънредно склонни към всички видове трески, както и към шарки – едра и дребна. Установено е, че притежаващите това число ви­наги поне веднъж са оперирани в живота си.

Лекове. Числото 9 трябва да включи чесън, лук, джинджифил и зелени люти чушлета в редовната си диета.

Съвети. Числото 9 е смело число и притежаващите го са сме­ли хора. Те обаче са склонни към насилие, когато ги предизви­кат, и говорят, без да мислят. Така си създават врагове. Трябва да се научат да се владеят и да сдържат думите си. Имат дарба­та да си създават неприятности с необмисленото си поведение и хабят много време и енергия за изясняване на проблемите, кои­то сами са създали. Това е едно много добро число, ако прите­жаващите го могат да развият малко сдържаност и търпимост в отношенията си с хората, иначе в някакъв момент в живота си ще се окажат изолирани и останали без приятели.

Притежаващите това число са много способни хора и дости­гат до най-високите стъпала в професионалната стълба. Трябва да внимават, постигайки това, да не настъпват другите по мазо­лите.

Мъжете-число 9 трябва да се пазят от неподходящия вид же­ни, за да не би да ги отклонят, защото една умна интригантка мо­же да ги провали. Те трябва да са естествено предпазливи в отношенията си с другия пол. Във втората част на живота си обикновено имат гладко плаване. След като веднъж са преодолели превратностите, на които обикновено се натъкват з първата част на живота си, те постигат охолство и успех. Това е едно добро число, ако притежаващият го умее да си държи езика.

Скъпоценен камък, носещ щастие. Скъпоценният камък, носещ щастие на числото 9, е рубин. Трябва да внимават камъкът да до­косва кожата на тялото през цялото време.

Метал, носещ щастие. Щастлив метал за родените под влия­нието на това число е желязото, който може да се съчетава с все­ки жълт метал, увеличаващ положителното влияние.

Цветове, носещи щастие. Цветовете, носещи щастие на роде­ните под това число, са червен и розов.

Щастливи числа. Числата в най-голяма хармония с числото 9 са:

а)  Друго число 9 и съставящите го числа 18 и 27.

б) Числото 2. Спомняте си, че числото 2 е нежно число и така чис­лото 9 доминира. Други числа в тази група са 11 и 29.

в) Числото 3 е също хармонично, както и спомагателните 12, 21 и 30.

г) Числото 6 и съставящите го числа 15 и 24. Спомняте си, че чис­лото 6 е много страстно число и именно от това се нуждае числото 9 в случай, че желанието идва от другия.

Неблагоприятни числа. Числата, които не са в хармония с число­то 9, са 7,16 и 25.

Благоприятни дати. Благоприятните дати са 9, 18 и 27 ден на все­ки месец.

Неблагоприятни дати. За родените под влиянието на това число са 11,23,25.

Благоприятни дни. Благоприятните дни са четвъртък и петък. Чет­въртък е особено благоприятен и числото 9 трябва да се стреми да започва ьсички нови начинания на този ден.

Неблагоприятни дни. Неблагоприятните дни за родените под вли­янието на това число са понеделник и събота.

Благоприятни месеци. Благоприятните месеци за родените под вли­янието на това число са януари, юни и август.

Неблагоприятни месеци. Родените на деветия ден на месеца трябва да внимават особено за здравето си през месеците април, май, октомври и ноември.

Източник: Номерология – Александер

Реклами

6 thoughts on “Числото на пътя на живота и вибрациите на деня, в който сме родени

  1. Здравейте! Много изчерпателна и интересна информация сте публикували! Особено за рождените дни! Благодаря Ви! Бих искала да прочета и за другите дати, след 9. Има ли възможност да се намерят от същия източник или да ги публикувате Вие?

  2. ВПЕЧАТЛЕНА СЪМ… ПРОЧЕТОХ ЗА СЕБЕ СИ И БЛИЗКИТЕ МИ ХОРА- СЪВПАДА ПОЧТИ НА 100% !

  3. Йоана Димитрова Всички числа над 9 се редуцират до прости, така че всичко е налице!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s